1. הסכמות המשתמש בעת ההתקשרות
  הצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמשתמש בשירותי החברה יחשב הוא כמי אשר:
  1. קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.
  2. נתן הסכמתו להפעלת המיקרופון ופתיחת ערוץ סאונד ישיר במכשירו בזמן חירום ע"י מנהלי המערכת והאנשים שהוסמכו לכך ע"י מנהלי המערכת.
  3. נתן הסכמתו לקבלת הודעות בחירום ובשגרה ע"י מנהלי המערכת. יובהר, החברה לא תהיה צד ואין לה כל יכולת לשלוט או לאכוף את תוכן ההודעות שנשלחות ע"י מנהלי המערכת ולכן לא תהיה צד בכל תביעה או טענה.
  4. נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים למיקומו, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.
תנאי שימוש
 1. כללי
  1. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם הצטרפות אדם לשירותי החברה, כהגדרתם להלן, חוזה בינו לבין החברה.
  2. במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
   "החברה" אביה סקיוריטי בע"מ, מרח' פסח לב 7 לוד, המפעילה את המותג "אביה".
   "המשתמש" מי אשר הצטרף לשירותי החברה כהגדרתם להלן.
   "מערכת אביה" ו/או "המערכת" - מערכת החברה המאפשרת דיווח ומשלוח הודעות ו/או מידע על ידי רשות מוניציאפלית אליה משתייך המשתמש באמצעות הטלפון הסלולארי של המשתמש ופלטפורמות החברה השונות כהגדרתן להלן.
   "הרשויות" רשויות מקומיות ו/או ישובים המורשים לנהל את המערכת, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן.
   "שירותי החברה" שירותים לתושבי הרשות המקומית ו/או הרשות המוניציפאלית, איכון, הקלטה, משלוח הודעות והפעלת אזעקה.
   "אפליקצית אביה" אפליקציה הזמינה במכשירי ה-Smart Phone, בעלי מערכת הפעלה ISO או אנדרואיד אשר מאפשרת למשתמשים שימוש במערכת אביה.
   "יום עסקים" כל יום, חול למעט - יום שישי, ערבי חג, שבת וחג.
   "סיום יום עסקים" בשעה 18:30 בכל יום עסקים ובשעה 14:00 בימי שישי וערב יום המוחרג בהגדרה "יום עסקים" למעט ערב יום שבתון, ערב פורים, ערב תשעה באב והיום שקדם לערב יום כיפור.
 2. אופן ההצטרפות כמשתמש
  1. בהצטרפות המשתמש מביע הוא את הסכמתו המפורשת בדבר רצונו להצטרף כלקוח החברה על המבקש להיות משתמש בשירותי החברה לנקוט בפעולות הבאות:
   1. לפנות ו/או לתת את הסכמתו אל הרשות המוניציאפלית על מנת שתאפשר לו להתחברת למערכת אביה, וליתן את הסכמתו לתנאי השימוש.
   2. הורדת אפליקציית אביה וביצוע תהליך הרישום לפי הקבוע בה, וליתן הסכמתו לתנאי השימוש.
  2. עם רישום המשתמש תישלח החברה הודעה בהפעלה הראשונה לאחר הורת האפליקציה במסגרתו יובאו תנאי השימוש בתמצית. ככל שלא הודיע הלקוח על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש.
  3. נרשם אדם כמשתמש בחברה, הוא רשאי לעשות שימוש בכל שירותי האפליקציה מבלי כל צורך להירשם אליהם באופן ספציפי.
  4. הצטרף המשתמש, ייחשב הוא כמי שמסכים לקבלת שירותי החברה ותנאיהם, כפי שמופיעים בתנאי השימוש.
 3. הסכמות המשתמש בעת ההתקשרות
  הצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמשתמש בשירותי החברה יחשב הוא כמי אשר:
  1. קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.
  2. נתן הסכמתו להפעלת המיקרופון ופתיחת ערוץ סאונד ישיר במכשירו בזמן חירום ע"י מנהלי המערכת והאנשים שהוסמכו לכך ע"י מנהלי המערכת.
  3. נתן הסכמתו לקבלת הודעות בחירום ובשגרה ע"י מנהלי המערכת. יובהר, החברה לא תהיה צד ואין לה כל יכולת לשלוט או לאכוף את תוכן ההודעות שנשלחות ע"י מנהלי המערכת ולכן לא תהיה צד בכל תביעה או טענה.
  4. נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים למיקומו, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.
  5. הפעלת שירותי החברה באמצעות פלטפורמות החברה תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי החברה, מעת לעת ובהתאם להוראות סעיף 7 שלהלן.
 4. אחריות המשתמש
  1. המבקש להצטרף כמשתמש בשירותי החברה, מתחייב לספק לחברה ו/או לרשות המוניציפאלת מידע אמין ותקף.
  2. התברר למשתמש כי נמסר על ידו לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על המשתמש להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולתקן מידע זה.
  3. המבקש להצטרף כמשתמש בשירותי החברה מתחייב לספק לרשות המקומית את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו ואת מספר הטלפון הסלולארי המשמש אותו ואשר ישמש אותו לשם שימוש בשירותי החברה.
  4. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בשירותי החברה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
  5. המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתקינות ו/או זמינות מלוא השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת שירותי החברה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.
  6. האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המשתמש, תחול על המשתמש בלבד.
  7. המשתמש מתחייב כדלהלן:
   1. לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.
   2. לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.
   3. ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בבמכשיר.
   4. ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המשתמש לאחרים.
  8. המשתמש מתחייב ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל אירוע אשר יש בו אפשרות השלכה על במכשיר המשתמש והשימוש בו, לרבות באירועים הבאים:
   1. אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
   2. נעשה שימוש לא מורשה במכשיר.
 5. אחריות החברה
  1. קבלת שירותי החברה אשר מסופקים למשתמשי החברה, אך תלויים בכך שהמשתמש ו/או מכשיר המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, כגון (אך לא רק): תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המשתמש ו/או המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו, יאפשר את קבלת השירות, כפי שמצוין בתנאי שימוש אלה ותנאי השירות הספציפיים לאותו שירות (ככל שקיימים).
  2. לא קיבל המשתמש את השירות המבוקש על ידו מחמת האמור לעיל לא תעמוד למשתמש כל טענה כלפי החברה בעניין אי אספקת השירות ובגין כל נזק אשר ייגרם למשתמש מאי אספקת שירות זה.
  3. הואיל והמשתמש מקבל את שירותי החברה ללא תשלום, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי אספקת שירותי החברה ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים כלשהם, אשר המשתמש נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה.
 6. תנאים לעניין שירות החברה
  1. סוגי שירותי החברה ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או כל רשות מקומית עימו תתקשר החברה בקשר לשירותים האמורים והיא תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, לפי שיקול דעתה.
  2. שירותים נוספים אשר הינם מבוססי מיקום, בהתאם לקואורדינאטות הנשלחות אליהם מהטלפון הסלולארי (ככל שמדובר ב-Smart Phone) אחת לתקופת זמן מוגדרת, אשר יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי וזאת בין היתר משיקולי צמצום צריכת סוללת הטלפון הנייד ושיקולי גריעה בביצועי מערכת הטלפון הנייד של המשתמש.
  3. כמו כן, על המשתמש לוודא שהמכשיר מחובר לשירותי המיקום (GPS) וכי הם מופעלים, שהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו ולוודא שה-GPS זיהה את מיקומו.
  4. במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות במכשיר וכד' קיימת אפשרות כי לא תשלח התרעה בגין תזוזה.
  5. תנאים לעניין כלל שירותי החברה:
   1. החברה תציין את תנאי שירותי החברה באתר האינטרנט ובהתאם לשיקול דעתה בפלטפורמות החברה הנוספות.
   2. התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה בגין שירותי החברה השונים מצטרפים לתנאי השימוש ויקראו כחלק בלתי נפרד מהם.
 7. שימוש המשתמש בפלטפורמות החברה
  1. כל השימושים בפלטפורמות החברה יעשו על ידי המשתמש בהתאם לכל דין.
  2. כל השימושים שנעשים בפלטפורמות החברה יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המשתמש, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.
  3. החברה מעניקה למשתמש היתר לשימוש אישי בפלטפורמות החברה לצורך הפעלת שירותי החברה אליהם הוא משתמש, עדכון ורישום לשירותים הנוספים.
  4. מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי פלטפורמות החברה השונות; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מפלטפורמות החברה או תוכנן; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
  5. עוד מובהר כי נאסר על המשתמש לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם החברה ו/או אביה.
  6. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל קניין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של החברה.
  7. "אביה" וסימנים מסחריים אחרים המופיעים בפלטפורמות החברה כסימנים מסחריים של החברה הם סימנים מסחריים רשומים של החברה ו/או חברות הבת שלה. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של החברה ו/או חברות הבת שלה.
  8. אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של החברה, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי החברה או חברות הבת שלה ונאסר על המשתמש לעשות בהם שימוש.
 8. הפסקת שירות
  1. המשתמש רשאי להפסיק את השימוש בשירותי החברה בכל עת, במחיקת האפליקציה מהמכשיר.
  2. החברה תהיה רשאית להפסיק את השימוש בשירותי החברה או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, ללתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:
   1. המועצה המקומית ו/או הרשות המוניציפאלית הפרה את התחייבויותיה כלפי החברה.
   2. המשתמש עשה שימוש לרעה בשירותי החברה.
   3. המשתמש מסר לחברה מידע שאינו נכון.
 9. שמירת סודיות ופרטיות
  1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש.
  2. החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
  3. מובהר ומודגש: פרטי המשתמש וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה.
  4. פרטיו של המשתמש (שאינו בעל המשתמש) ונתונים אודות מיקומו שלו מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל המשתמש.
  5. החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך.
  6. התקשרות בין דפדפן המשתמש לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 10. שינוי תנאי השימוש
  1. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמש, עם הטמעתם באתר האינטרנט.
  2. לא נתן המשתמש הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש. לא נתן המשתמש הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק שירות רלוונטי כלשהו, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאיו.
 11. שונות
  1. התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה ביחס לכל שירות משירותי המשיבה, שלא במסגרת מסמך זה, מצטרפים ומתווספים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים מהם.
  2. ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים המופיעים בפלטפורמות החברה, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת.
  3. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.
  4. אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
  5. תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה באתר האינטרנט שלה.
  6. החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באתר האינטרנט ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של המשתמש.